Nyhedsbrev oktober 2020

”Gør Verdensmål til Vores Mål” udkom 1. september 2020 og er en rapport, der opsummerer resultaterne fra det danske ”Vores Mål”-projekt. Et projekt, der havde til formål at gøre den danske indsats for at nå FN’s 17 Verdensmål mere effektiv.

Rapporten er en 364-siders præsentation af forslag til danske målepunkter, begrundelse for valget af dem og data, der viser udviklingen for målepunktets genstandsfelt.

Det er blevet til i alt 197 forslag til danske målepunkter samt 457 øvrige forslag.

Det har været gennemgående krav til målepunkterne, at de lever op til

  1. Relevans: Indikatoren afspejler problemstillingen i en dansk kontekst.
  2. Målbarhed: Indikatoren opgøres som et tal.
  3. Datatilgængelighed: Indikatoren kan opgøres med afsæt i tilgængelige datasæt.
  4. Pålidelighed: Datakildens metode og indhold er veldokumenteret.
  5. Accept: Indikatoren opnår opbakning fra forskere og øvrige interessenter i samfundet.
  6. Ressourcer: Indikatoren kan opgøres indenfor et rimeligt ressourceforbrug.

Et eksempel

De danske målepunkter skal ikke ses som en erstatning for de oprindelige globale målepunkter, men som et supplement, der kan gøre den danske indsats mere konkret og meningsfuld. Et eksempel er under Mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion), hvor delmål 12.5 er ”Reducér affaldsmængden betydeligt”. Den globale indikator for dette delmål er: 12.5.1 National genanvendelsesrate, ton af genanvendt materiale”. Her opgøres status og fremskridt i enten procent eller tons og som ét samlet tal for alt genanvendt affald.

Ved at opdele affaldsmængden i flere enkeltdele, har Vores Mål-projektet gjort det muligt at opgøre status og fremskridt for specifikke dele af affaldsmængden. I stedet for blot at opgøre, hvor mange tons affald, der genanvendes, kan man med de danske målepunkter også opgøre udviklingen i mængden af affald, der ender ved forbrænding og deponi. Ved at sætte disse tal i forbindelse får vi et mere retvisende billede af, hvor bæredygtig indsatsen er. For selvom en virksomhed kan præsentere en stigende mængde genanvendt affald, så nytter det ikke meget, hvis mængden af deres affald til forbrænding er steget dobbelt så meget.

Kritik af Vores Mål

Vores Mål-projektet møder dog ikke udelukkende en varm modtagelse. I Mandag Morgen blev der 6. oktober bragt en kritisk kommentar af Anne Bregnballe, lektor ved Inland Norway University of Applied Sciences. Hun peger på en række problemer ved tilblivelsen af projektets resultater, og går endda så vidt som at kalde rapporten en gave, som bør ”høfligt afvises”, hvis regeringen vil tage verdens problemer alvorligt. Anne Bregnballe mener, at projektet lader sig begrænse af, hvilke data man allerede har adgang til, i stedet for at undersøge og udfordre mulighederne for at gøre mere. Tilgangen har været for konservativ og desuden for fokuseret på at skabe små fremskridt indenfor landets grænser. Ifølge Bregnballe placerer rapporten Danmark som en isoleret ø, hvor de opstillede målepunkter ikke tager højde for den globale forbundethed, vi egentlig er en del af.

I Green Moves mener vi ikke, at denne kritik skal medføre, at I fravælger at arbejde med de danske målepunkter. Projektet viser gode takter i forhold til at gøre indsatsen relevant, effektiv og konkret i en dansk kontekst. I skal ikke lade jer begrænse af målepunkternes definitioner af, hvilke indsatser, der kan måles. I stedet skal I lade jer inspirere af de spændende forslag. I kan med fordel definere jeres egne baseline for de områder I vil forbedre – og det behøver ikke være mere kompliceret end jeres relevante tal for 2019. På denne måde kan I dokumentere arbejdet og de fremskridt I gør.

Baggrund for rapporten

Da FN’s 17 Verdensmål blev vedtaget i 2015, vedtog man samtidig 231 globale indikatorer, der skulle vise status for og fremskridt i arbejdet med målene. For at gøre implementeringen af målene mere effektiv, tog det danske 2030-Panel i 2019 initiativ til at oversætte de globale indikatorer til en dansk kontekst. Det førte til projektet ”Vores Mål”, hvor både borgere, organisationer, eksperter og virksomheder er blevet inddraget i at udpege relevante målepunkter for den danske indsats for at nå Verdensmålene. Projektet gav også navn til den efterfølgende rapport, hvor målepunkterne er præsenteret side om side med de oprindelige globale indikatorer.

Arbejdet med ”Vores Mål” er det første nationale tiltag i verden til at oversætte Verdensmålene til en national kontekst. Du kan få et indblik i processen og resultaterne på denne hjemmeside.