Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Den finansielle sektor rykker på den grønne dagsorden

Bæredygtighed, Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 01/02/2020 15:31

Både i det store udland og herhjemme i Danmark begynder den finansielle sektor for alvor at sætte grøn omstilling og bæredygtighed højt. Mens amerikanske Blackrock lover bæredygtige investeringer, har Danske Bank lanceret syv mål for samfundsansvar og bæredygtighed, der indebærer investeringer for 100 mia. kr.

I januar kunne Larry Fink, topchefen for verdens største kapitalforvalter, Blackrock, løfte sløret for et markant skifte i virksomhedens investeringsstrategi. Fremover vil miljømæssig bæredygtighed spille en afgørende rolle i valget af investeringer. Skiftet kommer som svar på erkendelsen af, at klimaforandringerne fremover har afgørende betydning for virksomheders udvikling, og som svar på den tætte sammenhæng mellem klimarisici og investeringsrisici.

Også i Tyskland kan virksomheder se frem til et langt større fokus på bæredygtighed, når de skal søge kapital udefra. Den tyske venturebranche har nemlig indgået en aftale om at indskrive klimamål i aktionæraftaler fremover. Dette skal gøres i form af såkaldte klimaklausuler, hvor en bred vifte af grønne tiltag og bæredygtighedsmål indskrives i aktionæraftalen. Over halvdelen af den samlede kapital i den tyske venturebranche er repræsenteret i aftalen, som Leaders for Climate Action står bag.

I Danmark har både pensionsselskaber og pengeinstitutter meldt ud med grønne initiativer. Danske Bank lancerede i februar 2020 syv mål for bæredygtighed og samfundsansvar. Med ét af målene forpligter banken sig, på samlede investeringer for 100 mia. kr. inden 2023, til bæredygtige formål. Samtidig forpligter de sig til at nedbringe deres egen CO2-udledning med 75% i forhold til 2010. Danske Bank vil også fremover have et stort fokus på bæredygtighed, der blandt andet vil resultere i flere bæredygtige produkter til bankens kunder.
I efteråret 2019 meldte den danske pensionssektor sig ligeledes på banen med ambitioner om grønne investeringer. Med et mål om at øremærke 350 mia. kr. til investeringer der fremmer den grønne omstilling, inden 2030, vil pensionskasserne fremover være med til at sikre den omstilling som det danske samfund står overfor.

Mens den grønne omstilling er øverst på den politiske dagsorden herhjemme, og verden tager hul på det sidste årti i arbejdet med at realisere FN’s 17 verdensmål, er den finansielle sektor således for alvor ved at rykke på den grønne dagsorden.Ny rapport undersøger potentialer ved cirkulære nedrivninger

Cirkulær økonomi, Det store perspektiv Posted on 02/01/2020 10:30

En ny rapport fra Miljøstyrelsen og DM&E (Danske Maskinstationer og Entreprenører) samler erfaringer om  cirkulære nedrivninger, hvor genbrug og genanvendelse af gamle byggematerialer øges. Rapporten konkluderer at der kan opnås CO2 besparelser gennem cirkulære nedrivninger, mens især mulighederne for afsætning af materialerne fortsat er en udfordring i branchen.

DM&E har gennem et længere projekt gennemført en række demonstrationsprojekter, med det formål at indhente viden og erfaringer om cirkulær økonomi i nedrivningsbranchen. I projekterne blev traditionelle nedrivninger sammenlignet med cirkulære nedrivninger. Den afsluttende rapport peger på en række fordele ved cirkulær nedrivning, men slår samtidig fast at der er udfordringer på området.

Ved cirkulær nedrivning af en bygning tages materialerne nænsomt ned, ofte renses de og sorteres derefter i flere fraktioner. Fraktionerne af brugte materialer kan derefter afsættes til genbrug og genanvendelse. Nedrivningsarbejdet er ofte mere tidskrævende end en traditionel nedrivning. Til gengæld kan der opnås en øget indtjening når materialerne sælges til genanvendelse, samtidig med at der er en CO2 besparelse, i forhold til hvis materialerne blev afsat til forbrænding. I ét demonstrationsprojekt lykkedes det at øge genbrugsprocenten fra 0 til 54%, da mursten fra én bygning blev renset og afsat direkte til brug i et nyt byggeri.

Rapporten fra DM&E slår fast at der er et stort engagement blandt virksomheder i nedrivningsbranchen for at øge genanvendelsen af materialer og indføre mere cirkulære forretningsmodeller. Udfordringen for virksomhederne ligger især i manglende viden om emnet og manglende ressourcer, internt i virksomhederne, til at udtænke og implementere nye, cirkulære forretningsmodeller. Generelt er det en udfordring at finde afsætningsmuligheder for de brugte materialer. Nogle virksomheder, for eksempel Gamle Mursten, aftager materialerne, renser dem og videresælger til nyt byggeri. Dermed opnås endnu en CO2 besparelse i nybyggeriet, når der bruges genanvendte materialer, fremfor nye.

Der er behov for bedre afsætningsmuligheder hvis potentialet for cirkulær økonomi i nedrivningsbranchen skal omsættes til praksis. Der findes i dag ikke en fælles platform for afsætning af brugte materialer til genbrug, ligesom der ikke er et organiseret marked for at sælge dem, for eksempel blandt etablerede byggemarkeder. I stedet er det op til de enkelte virksomheder at finde afsætningsmuligheder og indgå samarbejder. Hvis nedrivningsvirksomheder får hjælp til at udvikle nye, cirkulære forretningsplaner og hjælp til at identificere afsætningsmuligheder er der gode muligheder for at nedbringe affaldsmængden og CO2 belastningen fra en branche der har et stort aftryk på begge områder.

Hos Green Moves har vi arbejdet sammen med kunder om at afsætte brugte byggematerialer, så de fremover kan bruges på ny. Læs om vores erfaringer med cirkulær økonomi i byggebranchen, i denne måneds nyhedsbrev.

Rapporten fra Miljøstyrelsen og DM&E kan læses her.Tilskud til cirkulære forretningsplaner og grøn omstilling

Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 01/01/2020 13:29

Gennem projektet Grøn Cirkulær Omstilling har danske SMV’ er mulighed for at få tilskud til at udvikle og implementere en cirkulær forretningsmodel. Der vil være løbende ansøgningsfrister, hvoraf den første forventes at være i begyndelsen af foråret. Projektet er EU-finansieret og afvikles af 17 partnere, heriblandt erhvervshuse i hele landet.

En cirkulær forretningsmodel kan blandt andet omfatte energi- og ressourcebesparelser, et mere bæredygtigt produktdesign og fokus på genanvendelse og genbrug af materialer.

Læs om projektet Grøn Cirkulær Omstilling her. Vi hjælper gerne til med ansøgningen eller svarer på dine spørgsmål.

GUDP
D. 26 februar er der næste ansøgningsfrist i GUDP – Grønt udviklings- og demonstrationsprogram. Formålet med projektet er at støtte den grønne omstilling i fødevare-, landbrugs-, og fiskerisektoren. Der ydes støtte fra 250.000 til 15 mio. kr. til anvendt forskning, udvikling og demonstration af nye produkter samt etablering af netværk.

Læs mere om ansøgningskrav og -procedure i GUDP her. 

Innobooster
Innovationsfonden giver tilskud til innovative projekter der kan øge virksomheders konkurrenceevne. D. 2/2 åbnes der igen for løbende ansøgninger, hvor virksomheder kan få tilskud på 50.000 – 5 mio. kr.

Klima, cirkulær økonomi og teknologi til at løse klimaudfordringerne er blandt de fokusområder som Innovationsfonden lægger vægt på, ved uddeling af tilskud. I Innobooster projektet ydes der støtte til udvikling af produkter og løsninger med stort vækstpotentiale. Det er muligt at søge tilskud flere gange, til forskellige dele af et projektforløb.

Læs mere om Innobooster og hvordan I kan ansøge her. Dansk Industri satte grøn omstilling på dagsordenen

Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 01/01/2020 13:14

Til SMV Dagen, som hvert år arrangeres af Dansk Industri, var den grønne omstilling i fokus. Under overskriften “Der er grønt. Er du klar?” satte oplægsholdere og virksomhedsledere fokus på, hvordan danske virksomheder kan bruge den grønne omstilling som afsætning for vækst og udvikling i fremtiden.

Green Moves var med, da 300 virksomhedsledere, politikere, eksperter og andre interesserede var samlet til en dag i bæredygtighedens tegn. Blandt deltagerne var der stor opbakning til årets tema, og en tydelig vilje og interesse for at arbejde aktivt med den grønne omstilling i virksomhederne.

Dagen bød blandt andet på oplæg af fremtidsforsker Anne Skare Nielsen og Aarhusborgmester Jacob Bundsgaard, samt præsentationer af virksomheder som har ændret deres strategi og forretningsmodel i en grønnere retning. Blandt dagens vigtigste pointer var to oplæg der fokuserede på tilpasning af forretningsmodellen og ejerlederens rolle, i forhold til den grønne omstilling.

Nils Henrik Wegener, ejer af 360°Sprint, fortalte om vigtigheden af at tilpasse sin forretningsmodel til fremtidens udfordringer og muligheder. Ved at analysere sin virksomhed ud fra parametre som trends, konkurrence og makroforhold kan man tilpasse sin forretningsmodel til en ny virkelighed. Dette kan gøres ved brug af værktøjer som Business Model Canvas, som giver overblik og forståelse for ens forretning. Modellen giver indsigt i de muligheder, ricisi og begrænsninger som virksomheden står overfor.

I arbejdet med forretningsmodellen er det vigtigt at inddrage medarbejdere og eventuelt ekstern rådgivning. Derudover er det nødvendigt løbende at validere og tilpasse den, så man sikrer at den hele tiden stemmer overens med virkeligheden.

I et andet oplæg blev der sat fokus på ledelsens rolle i arbejdet med den grønne omstilling. Mette Neville, forsker og centerleder af Center for SMV på Aarhus BSS, understregede vigtigheden af, at bæredygtig udvikling er forankret i toppen af virksomheden. Hvis man skal lykkes med at omlægge sin forretning er det afgørende at lederen går forrest i processen for at sikre forankring i organisationen. Ejeren skal inddrage både bestyrelsen og sine medarbejdere , og arbejde for at nedbryde siloer og vanetænkning. Samtidig er det vigtigt at være parat til at uddelegere, tage imod gode råd og slippe kontrollen. Den grønne omstilling af en virksomhed er et strategisk valg, som kræver tid og vilje i alle lag af organisationen.

Årets SMV Dagen satte retningen for en bæredygtig, grøn omstilling i de danske SMV’er og understregede DI’s opbakning til den forandring de står overfor.HL Rent sender nedbrydningsmaterialer til genanvendelse

Cirkulær økonomi, Ressourceoptimering Posted on 01/01/2020 12:53

Nedbrydningsvirksomheden HL Rent har en ambition om at give gamle bygninger nyt liv, ved at øge mængden af nedbrydningsmaterialer der sendes til genbrug og genanvendelse. De har fået udviklet en ny, grøn forretningsplan og har dermed fået nye afsætningsmuligheder til de mange tons materialer som hvert år køres afsted fra nedbrudte huse. Fremover kan mursten, plast, EPS, træ, pap, porcelæn og sanitet blive genbrugt og genanvendt. Dermed sparer HL Rent mange ton CO2 ækvivalenter, samtidig med at de opnår økonomisk gevinst, idet de sparer penge på bortskaffelse af affald og i nogle tilfælde tjener på at afsætte det til genanvendelse.

Den grønne forretningsplan blev udviklet af Green Moves, som en del af NBE SMV projektet, hvor SMV’er i Nordjylland har fået tilskud til deres grønne omstilling. Konsulent Jan Vestergaard Jørgensen, Green Moves, ser et stort potentiale for cirkulær økonomi i byggebranchen generelt: “Som det ser ud i dag står byggebranchen for ca. en tredjedel af al affald i Danmark, hvilket svarer til godt 4 millioner ton affald om året. Meget af affaldet kommer fra nedrivning og der er derfor et stort potentiale for at spare ressourcer og CO2 ved at genbruge så meget som muligt af dette.”

Ifølge Jan Vestergaard Jørgensen er der en positiv udvikling igang, i forhold til at komme af med nedbrydningsmaterialerne:

“Mulighederne for afsætning af genbrugsmaterialer stiger og jeg ser flere og flere virksomheder der baserer sig på genbrug og upcycling af brugte materialer. Jeg tror derfor på at selektiv nedbrydning vil vinde mere og mere frem og at flere vil opdage at det er godt for både miljø og bundlinje at genbruge frem for at sende materialerne til nedknusning eller forbrænding.

I fremtiden kan vi hjælpe os selv ved at gøre genbrug af byggematerialer meget nemmere end det er nu. Ved nybyggeri skal vi tænke meget mere over hvordan vi sikrer at materialerne kan skilles ad og bruges igen, således nye bygninger bliver materialebanker frem for at give affaldsudfordringer og ressourcespild. I en tid med stigende ressourceknaphed er det både en nødvendighed, men også god business at holde værdien i materialerne så længe som muligt.”

Hos HL Rent er klar til at gå forrest og øge deres genanvendelsesprocent, når de fremover prioriterer cirkulære nedrivninger.Få styr på begreberne: hvad er designtænkning?

Designtænkning, Få styr på begreberne Posted on 11/10/2019 08:48

Hvad kan designtænkning give mig? 

Inden jeg svarer på det spørgsmål, er det på sin plads at fortælle, hvad designtænkning er: Designtænkning er en metode, en arbejdsform, en filosofi.  

” Designtænkning egner sig især som en tilgang til at løse komplekse problemer, hvor det er nødvendigt at inddrage viden fra mange fagområder for at anskueliggøre problemet fra mange forskellige vinkler.” Citat: https://innovation.sites.ku.dk/model/design-thinking/ 

I praksis er designtænkning en kæde af processer, der er sat i rækkefølge med et bestemt udbytte for øje. Facilitatoren, der har designet procesforløbet, har ikke en intention, et ønske eller viden om det indholdsmæssige udbytte af forløbet, men sætter gennem sit valg af metode nogle strukturerede rammer, der kvalitetssikrer udbyttet, uden udbyttets indhold er kendt.  

Facilitatoren har med andre ord en stor værktøjskasse af teknikker, der hver især er velegnede til forskellige faser og formål.  

Medarbejderne i Green Moves er trænede i at arbejde med designtænkning på Designskolen Kolding. Her undervises i metoden ”6C Modellen” af Silje Friis, 2011.  

De 6 C’er refererer til 6 faser, som ikke følger i en stringent lineær rækkefølge. De 6 faser er 

Collaborate (samarbejde) 

Collect (indsamle) 

Comprehend (forstå) 

Conceptualise (udtænke) 

Create (skabe) 

Communicate (kommunikere) 

Hver fase tilhører en af de to tilstande ”at handle” versus ”at tænke”, og enten ”viden om fremtiden” eller ”viden om nutiden”.   

Det er et fundamental greb i designtænkning at arbejde iterativt og med åben, divergent tænkning. Det er også et fundamentalt greb helt bevidst at skifte tilstand, så man derefter arbejder med en indsnævrende, konvergent tænkning og søger frem mod et mål, der kan specificeres. Man bruger også begreberne ”at åbne op” og ”lukke i”. Det betyder, at man gennem sit metodevalg sikrer, at deltagerne i processen arbejder kreativt og idéskabende og får belyst sin problemstilling fra mange vinkler, fagligheder og positioner og derefter udvælger de bedste ideer, og gennem andre metoder får den skåret ind til benet, og kvalificeret. Denne proces er ikke lineær, men bølger frem og tilbage mellem ting, man drøftede tidligere, og troede man havde forladt, men så alligevel genbesøger, og beslutninger man har truffet, og så omstøder. Man skal derfor – i det mindste i en tidsbegrænset periode – kunne tåle at være i et let kaotisk rum, der tilsyneladende er uden struktur.  Det iterative afløses dog af struktur, orden og systematik, som giver et resultat, der er beriget med mange nye aspekter i den kreative fase.  

Dobbeltdiamanten, der illustrerer princippet med at åbne og lukke en proces, for derefter at gå videre med denne proces’ resultat, og atter åbne og lukke (ill: Peter Forsberg)

En udbredt metode er ”Dobbeltdiamanten”, hvor den ovenfor beskrevne proces finder sted to gange. Det betyder, at man først åbner op, leder efter en løsning, udvælger den og beslutter den i en lukke-fase – og derefter åbner op igen, undersøger hvordan man skal arbejde med den udvalgte løsning, og derpå i en lukkefase definerer den præcise udførelsesform. 

Så hvis vi skal svare på det indledende spørgsmål ”hvad kan designtænkning give mig”? er svaret:

”designtænkning kan give dig en på en og samme gang kreativ og struktureret arbejdsmetode, hvor dit genstandsfelt undersøges og beriges fra forskellige fagligheder og perspektiver, så det kvalificeres langt ud over det banale, indlysende og åbenlyse, hvorved komplekse problematikker behandles i et helhedsorienteret perspektiv”.    

Eller sagt helt kort: det giver dig bedre løsninger på komplekse problemer. 

Af Astrid Carl, direktør i Green Moves Få styr på begreberne: Hvad er FN’s 17 Verdensmål?

Få styr på begreberne Posted on 03/10/2019 10:51

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015 på FN’s topmøde i New York og sætter rammen for hvordan verden kan imødegå disse udfordringer. Alle verdens 193 lande har forpligtet sig til at arbejde for at nå målene, der løber frem til 2030. Målene bygger alle på principperne om, at ingen må lades tilbage og at vi ikke må gøre skade: 

”Leave no one behind” 

“Do no harm” 

Målene kan inddeles i 5 temaer, der på engelsk alle starter med P: 

  • People/Mennesker – målene 1 – 6 om fattigdom, sult, helbred, uddannelse, ligestilling og sanitet. 
  • Prosperity/Velstand – målene 7 – 12 om energi, arbejde, industri, ulighed, samfund og forbrug. 
  • Planet/Jordkloden – målene 13 – 15 om klimaindsats og livet på land og i vandet. 
  • Peace/Fred – mål 16 om stærke institutioner. 
  • Partnership/Partnerskaber  – mål 17 om partnerskaber for handling 

Hvert mål er ledsaget af en række delmål, der er i alt 169, som omfatter konkrete indsatsområder. En lang række indikatorer gør det muligt at måle de fremskridt der sker frem mod 2030. Indikatorerne kan ændres undervejs og tages op til løbende evaluering.  

Du kan læse alle 17 mål og 169 delmål her: www.verdensmaalene.dk 

Kommercielle muligheder 

FN’s verdensmål omfatter alle lande i verden. Men de er ikke kun vigtige og relevante på nationalt niveau. For at nå de ambitiøse mål må der arbejdes både globalt og lokalt. Virksomheder i alle størrelser, kommuner, regioner, NGO’er mv. kan alle arbejde med målene for at bidrage til udviklingen frem mod 2030.  

Udover at sætte fokus på konkrete indsatsområder, åbner målene op for store kommercielle muligheder. Et globalt fokus på de områder som målene omhandler, skaber et ufatteligt stort marked. Målene er udtryk for en stadigt stigende efterspørgsel på bestemte services og produkter. Derfor er der store fordele ved at indarbejde målene i virksomheders strategi og forretningsmodel.  

Det handler ikke om at brede sig over alle 17 mål, men om at udvælge dem som er relevante for ens eget arbejdsområde, og koncentrere sin indsats om disse. Målene omfatter alle aspekter af livet på jorden og der er derfor ingen brancher som ikke kan have gavn af at arbejde med dem.  Hos Folkesparekassen arbejder pengene for en bæredygtig fremtid

Bæredygtighed Posted on 03/05/2019 10:19

Med udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål har Folkesparekassen sat gang i en omfattende strategiudvikling og lanceringen af nye, grønne ydelser til deres kunder. Med en vision om at arbejde aktivt for en mere bæredygtig finansiel sektor, har de indgået et samarbejde med Green Moves, der skal rådgive i processen.

I Folkesparekassens hovedsæde i Silkeborg mødtes hele ledergruppen, bestyrelsen og flere medarbejderrepræsentanter til 4 timers workshop om Verdensmålene på en solrig dag i marts. Dagens arbejde blev faciliteret af Astrid Carl fra rådgiverfirmaet Green Moves. Gennem både teori og praktiske øvelser arbejdede deltagerne intensivt med tre udvalgte verdensmål og undersøgte hvordan de kan blive en del af bankens daglige arbejde. Det var startskuddet til et længere forløb, der har til formål at integrere verdensmålene i sparekassens nye strategi og en række nye grønne ydelser.
På workshoppen var engagementet stort og deltagerne kom med idéer, undersøgte og diskuterede de forretningsmuligheder, der ligger i verdensmålene. Astrid Carl synliggjorde de potentialer, der ligger i målene og ledte deltagerne igennem dagens arbejde.
Martha Petersen, Folkesparekassens direktør, fortæller om samarbejdet med Green Moves:

Astrid Carl har været med til at gøre det mere konkret, hvordan Folkesparekassen kan arbejde med målene som en del af forretningsmodellen. Hun har introduceret målene og sat rammen så vi selv kan arbejde videre, ligesom hun har faciliteret strategiprocessen.”

Som en udløber af den nye strategi lancerer Folkesparekassen en række ydelser specielt rettet mod de kunder, der har fokus på bæredygtighed og FN’s Verdensmål. Sparekassen gør det nemmere og billigere for kunderne at vælge de bæredygtige løsninger.
Gennem hele Folkesparekassens historie har det været en del af værdigrundlaget at passe på miljø og mennesker, samt arbejde for et økonomisk retfærdigt system. Derfor var det oplagt at arbejde med Verdensmålene i strategiprocessen, det fortæller Martha Petersen:

Folkesparekassen har som pengeinstitut et medansvar for at få udviklingen til at gå i den rigtige retning i forhold til verdensmålene. Vi sidder midt i pengestrømmen og kan derfor påvirke, hvor pengene går hen. Det forpligter. Vi arbejder med Verdensmålene fordi vi gerne vil tage ansvar og bidrage til at gøre en forskel.”

En række konkrete ydelser er allerede tilgængelige for sparekassens kunder. Bl.a. er renten på bil- og boliglån afhængig af, hvor klimavenlig bilen eller boligen er. Og der er flere ting på tegnebrættet, blandt andet til virksomheder, der via deres aktiviteter arbejder for en bedre verden.

På sigt er det tanken at medvirke til fremskaffelse af mere risikovillig kapital til innovation, der kan understøtte verdensmålene. Vi er desuden kommet frem til den erkendelse, at hvis vi skal lykkes med at gøre en forskel i stor skala, skal det ske gennem partnerskaber.”

Samarbejdet mellem de to virksomheder fortsætter gennem de næste par måneder, hvor ledelse og bestyrelse igen skal mødes på en workshop for at arbejde med flere nye ydelser og produkter. Med hjælp fra Green Moves bliver verdensmålene dermed omsat til kommercielle muligheder og Folkesparekassen går derfra med konkrete tiltag, der hurtigt kan blive en del af deres forretning.Next »