Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Den finansielle sektor rykker på den grønne dagsorden

Bæredygtighed, Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 01/02/2020 15:31

Både i det store udland og herhjemme i Danmark begynder den finansielle sektor for alvor at sætte grøn omstilling og bæredygtighed højt. Mens amerikanske Blackrock lover bæredygtige investeringer, har Danske Bank lanceret syv mål for samfundsansvar og bæredygtighed, der indebærer investeringer for 100 mia. kr.

I januar kunne Larry Fink, topchefen for verdens største kapitalforvalter, Blackrock, løfte sløret for et markant skifte i virksomhedens investeringsstrategi. Fremover vil miljømæssig bæredygtighed spille en afgørende rolle i valget af investeringer. Skiftet kommer som svar på erkendelsen af, at klimaforandringerne fremover har afgørende betydning for virksomheders udvikling, og som svar på den tætte sammenhæng mellem klimarisici og investeringsrisici.

Også i Tyskland kan virksomheder se frem til et langt større fokus på bæredygtighed, når de skal søge kapital udefra. Den tyske venturebranche har nemlig indgået en aftale om at indskrive klimamål i aktionæraftaler fremover. Dette skal gøres i form af såkaldte klimaklausuler, hvor en bred vifte af grønne tiltag og bæredygtighedsmål indskrives i aktionæraftalen. Over halvdelen af den samlede kapital i den tyske venturebranche er repræsenteret i aftalen, som Leaders for Climate Action står bag.

I Danmark har både pensionsselskaber og pengeinstitutter meldt ud med grønne initiativer. Danske Bank lancerede i februar 2020 syv mål for bæredygtighed og samfundsansvar. Med ét af målene forpligter banken sig, på samlede investeringer for 100 mia. kr. inden 2023, til bæredygtige formål. Samtidig forpligter de sig til at nedbringe deres egen CO2-udledning med 75% i forhold til 2010. Danske Bank vil også fremover have et stort fokus på bæredygtighed, der blandt andet vil resultere i flere bæredygtige produkter til bankens kunder.
I efteråret 2019 meldte den danske pensionssektor sig ligeledes på banen med ambitioner om grønne investeringer. Med et mål om at øremærke 350 mia. kr. til investeringer der fremmer den grønne omstilling, inden 2030, vil pensionskasserne fremover være med til at sikre den omstilling som det danske samfund står overfor.

Mens den grønne omstilling er øverst på den politiske dagsorden herhjemme, og verden tager hul på det sidste årti i arbejdet med at realisere FN’s 17 verdensmål, er den finansielle sektor således for alvor ved at rykke på den grønne dagsorden.Ny rapport undersøger potentialer ved cirkulære nedrivninger

Cirkulær økonomi, Det store perspektiv Posted on 02/01/2020 10:30

En ny rapport fra Miljøstyrelsen og DM&E (Danske Maskinstationer og Entreprenører) samler erfaringer om  cirkulære nedrivninger, hvor genbrug og genanvendelse af gamle byggematerialer øges. Rapporten konkluderer at der kan opnås CO2 besparelser gennem cirkulære nedrivninger, mens især mulighederne for afsætning af materialerne fortsat er en udfordring i branchen.

DM&E har gennem et længere projekt gennemført en række demonstrationsprojekter, med det formål at indhente viden og erfaringer om cirkulær økonomi i nedrivningsbranchen. I projekterne blev traditionelle nedrivninger sammenlignet med cirkulære nedrivninger. Den afsluttende rapport peger på en række fordele ved cirkulær nedrivning, men slår samtidig fast at der er udfordringer på området.

Ved cirkulær nedrivning af en bygning tages materialerne nænsomt ned, ofte renses de og sorteres derefter i flere fraktioner. Fraktionerne af brugte materialer kan derefter afsættes til genbrug og genanvendelse. Nedrivningsarbejdet er ofte mere tidskrævende end en traditionel nedrivning. Til gengæld kan der opnås en øget indtjening når materialerne sælges til genanvendelse, samtidig med at der er en CO2 besparelse, i forhold til hvis materialerne blev afsat til forbrænding. I ét demonstrationsprojekt lykkedes det at øge genbrugsprocenten fra 0 til 54%, da mursten fra én bygning blev renset og afsat direkte til brug i et nyt byggeri.

Rapporten fra DM&E slår fast at der er et stort engagement blandt virksomheder i nedrivningsbranchen for at øge genanvendelsen af materialer og indføre mere cirkulære forretningsmodeller. Udfordringen for virksomhederne ligger især i manglende viden om emnet og manglende ressourcer, internt i virksomhederne, til at udtænke og implementere nye, cirkulære forretningsmodeller. Generelt er det en udfordring at finde afsætningsmuligheder for de brugte materialer. Nogle virksomheder, for eksempel Gamle Mursten, aftager materialerne, renser dem og videresælger til nyt byggeri. Dermed opnås endnu en CO2 besparelse i nybyggeriet, når der bruges genanvendte materialer, fremfor nye.

Der er behov for bedre afsætningsmuligheder hvis potentialet for cirkulær økonomi i nedrivningsbranchen skal omsættes til praksis. Der findes i dag ikke en fælles platform for afsætning af brugte materialer til genbrug, ligesom der ikke er et organiseret marked for at sælge dem, for eksempel blandt etablerede byggemarkeder. I stedet er det op til de enkelte virksomheder at finde afsætningsmuligheder og indgå samarbejder. Hvis nedrivningsvirksomheder får hjælp til at udvikle nye, cirkulære forretningsplaner og hjælp til at identificere afsætningsmuligheder er der gode muligheder for at nedbringe affaldsmængden og CO2 belastningen fra en branche der har et stort aftryk på begge områder.

Hos Green Moves har vi arbejdet sammen med kunder om at afsætte brugte byggematerialer, så de fremover kan bruges på ny. Læs om vores erfaringer med cirkulær økonomi i byggebranchen, i denne måneds nyhedsbrev.

Rapporten fra Miljøstyrelsen og DM&E kan læses her.Tilskud til cirkulære forretningsplaner og grøn omstilling

Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 01/01/2020 13:29

Gennem projektet Grøn Cirkulær Omstilling har danske SMV’ er mulighed for at få tilskud til at udvikle og implementere en cirkulær forretningsmodel. Der vil være løbende ansøgningsfrister, hvoraf den første forventes at være i begyndelsen af foråret. Projektet er EU-finansieret og afvikles af 17 partnere, heriblandt erhvervshuse i hele landet.

En cirkulær forretningsmodel kan blandt andet omfatte energi- og ressourcebesparelser, et mere bæredygtigt produktdesign og fokus på genanvendelse og genbrug af materialer.

Læs om projektet Grøn Cirkulær Omstilling her. Vi hjælper gerne til med ansøgningen eller svarer på dine spørgsmål.

GUDP
D. 26 februar er der næste ansøgningsfrist i GUDP – Grønt udviklings- og demonstrationsprogram. Formålet med projektet er at støtte den grønne omstilling i fødevare-, landbrugs-, og fiskerisektoren. Der ydes støtte fra 250.000 til 15 mio. kr. til anvendt forskning, udvikling og demonstration af nye produkter samt etablering af netværk.

Læs mere om ansøgningskrav og -procedure i GUDP her. 

Innobooster
Innovationsfonden giver tilskud til innovative projekter der kan øge virksomheders konkurrenceevne. D. 2/2 åbnes der igen for løbende ansøgninger, hvor virksomheder kan få tilskud på 50.000 – 5 mio. kr.

Klima, cirkulær økonomi og teknologi til at løse klimaudfordringerne er blandt de fokusområder som Innovationsfonden lægger vægt på, ved uddeling af tilskud. I Innobooster projektet ydes der støtte til udvikling af produkter og løsninger med stort vækstpotentiale. Det er muligt at søge tilskud flere gange, til forskellige dele af et projektforløb.

Læs mere om Innobooster og hvordan I kan ansøge her. Dansk Industri satte grøn omstilling på dagsordenen

Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 01/01/2020 13:14

Til SMV Dagen, som hvert år arrangeres af Dansk Industri, var den grønne omstilling i fokus. Under overskriften “Der er grønt. Er du klar?” satte oplægsholdere og virksomhedsledere fokus på, hvordan danske virksomheder kan bruge den grønne omstilling som afsætning for vækst og udvikling i fremtiden.

Green Moves var med, da 300 virksomhedsledere, politikere, eksperter og andre interesserede var samlet til en dag i bæredygtighedens tegn. Blandt deltagerne var der stor opbakning til årets tema, og en tydelig vilje og interesse for at arbejde aktivt med den grønne omstilling i virksomhederne.

Dagen bød blandt andet på oplæg af fremtidsforsker Anne Skare Nielsen og Aarhusborgmester Jacob Bundsgaard, samt præsentationer af virksomheder som har ændret deres strategi og forretningsmodel i en grønnere retning. Blandt dagens vigtigste pointer var to oplæg der fokuserede på tilpasning af forretningsmodellen og ejerlederens rolle, i forhold til den grønne omstilling.

Nils Henrik Wegener, ejer af 360°Sprint, fortalte om vigtigheden af at tilpasse sin forretningsmodel til fremtidens udfordringer og muligheder. Ved at analysere sin virksomhed ud fra parametre som trends, konkurrence og makroforhold kan man tilpasse sin forretningsmodel til en ny virkelighed. Dette kan gøres ved brug af værktøjer som Business Model Canvas, som giver overblik og forståelse for ens forretning. Modellen giver indsigt i de muligheder, ricisi og begrænsninger som virksomheden står overfor.

I arbejdet med forretningsmodellen er det vigtigt at inddrage medarbejdere og eventuelt ekstern rådgivning. Derudover er det nødvendigt løbende at validere og tilpasse den, så man sikrer at den hele tiden stemmer overens med virkeligheden.

I et andet oplæg blev der sat fokus på ledelsens rolle i arbejdet med den grønne omstilling. Mette Neville, forsker og centerleder af Center for SMV på Aarhus BSS, understregede vigtigheden af, at bæredygtig udvikling er forankret i toppen af virksomheden. Hvis man skal lykkes med at omlægge sin forretning er det afgørende at lederen går forrest i processen for at sikre forankring i organisationen. Ejeren skal inddrage både bestyrelsen og sine medarbejdere , og arbejde for at nedbryde siloer og vanetænkning. Samtidig er det vigtigt at være parat til at uddelegere, tage imod gode råd og slippe kontrollen. Den grønne omstilling af en virksomhed er et strategisk valg, som kræver tid og vilje i alle lag af organisationen.

Årets SMV Dagen satte retningen for en bæredygtig, grøn omstilling i de danske SMV’er og understregede DI’s opbakning til den forandring de står overfor.HL Rent sender nedbrydningsmaterialer til genanvendelse

Cirkulær økonomi, Ressourceoptimering Posted on 01/01/2020 12:53

Nedbrydningsvirksomheden HL Rent har en ambition om at give gamle bygninger nyt liv, ved at øge mængden af nedbrydningsmaterialer der sendes til genbrug og genanvendelse. De har fået udviklet en ny, grøn forretningsplan og har dermed fået nye afsætningsmuligheder til de mange tons materialer som hvert år køres afsted fra nedbrudte huse. Fremover kan mursten, plast, EPS, træ, pap, porcelæn og sanitet blive genbrugt og genanvendt. Dermed sparer HL Rent mange ton CO2 ækvivalenter, samtidig med at de opnår økonomisk gevinst, idet de sparer penge på bortskaffelse af affald og i nogle tilfælde tjener på at afsætte det til genanvendelse.

Den grønne forretningsplan blev udviklet af Green Moves, som en del af NBE SMV projektet, hvor SMV’er i Nordjylland har fået tilskud til deres grønne omstilling. Konsulent Jan Vestergaard Jørgensen, Green Moves, ser et stort potentiale for cirkulær økonomi i byggebranchen generelt: “Som det ser ud i dag står byggebranchen for ca. en tredjedel af al affald i Danmark, hvilket svarer til godt 4 millioner ton affald om året. Meget af affaldet kommer fra nedrivning og der er derfor et stort potentiale for at spare ressourcer og CO2 ved at genbruge så meget som muligt af dette.”

Ifølge Jan Vestergaard Jørgensen er der en positiv udvikling igang, i forhold til at komme af med nedbrydningsmaterialerne:

“Mulighederne for afsætning af genbrugsmaterialer stiger og jeg ser flere og flere virksomheder der baserer sig på genbrug og upcycling af brugte materialer. Jeg tror derfor på at selektiv nedbrydning vil vinde mere og mere frem og at flere vil opdage at det er godt for både miljø og bundlinje at genbruge frem for at sende materialerne til nedknusning eller forbrænding.

I fremtiden kan vi hjælpe os selv ved at gøre genbrug af byggematerialer meget nemmere end det er nu. Ved nybyggeri skal vi tænke meget mere over hvordan vi sikrer at materialerne kan skilles ad og bruges igen, således nye bygninger bliver materialebanker frem for at give affaldsudfordringer og ressourcespild. I en tid med stigende ressourceknaphed er det både en nødvendighed, men også god business at holde værdien i materialerne så længe som muligt.”

Hos HL Rent er klar til at gå forrest og øge deres genanvendelsesprocent, når de fremover prioriterer cirkulære nedrivninger.