Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Få støtte til miljøteknologi og cirkulære forretningsmodeller

Bæredygtighed, Cirkulær økonomi, Det store perspektiv Posted on 01/03/2020 16:04

Nyhedsbrev marts 2020

I øjeblikket er der flere forskellige muligheder for at søge om tilskud til at udvikle jeres virksomhed i en mere bæredygtig retning. Læs om projekterne og hvornår der er ansøgningsfrister her. 

Grøn Cirkulær Omstilling

Grøn Cirkulær Omstilling er et landsdækkende projekt, hvor SMV’er kan få hjælp til at udvikle en cirkulær forretningsmodel. Projektet giver op til 90.000 kr. i tilskud. Den cirkulære forretningsmodel kan omfatte udvikling af nye produkter og resultere i CObesparelser og gøre virksomheden klar til fremtidens marked. 

Der er løbende ansøgningsfrist, læs mere om GCO projektet her. 

MUDP

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram giver mellem 0,5 og 5 mio. kr. i støtte til udvikling af nye teknologier, processer og tjenesteydelser indenfor miljøteknologi. Støtten gives blandt andet inden for områderne ren luft, cirkulær økonomi, vand og klimatilpasning, som der er særligt fokus på i næste ansøgningsrunde.

MUDP har i 2020 fokus på FN’s Verdensmål og vil støtte projekter, der arbejder for at opnå disse.

Næste ansøgningsfrist er d. 30. april. Læs mere om MUDP og hvordan du ansøger.

CLEAN Green Plan

Gennem projektet CLEAN Green Plan kan SMV’er i hele Danmark modtage støtte til energi- og ressourceoptimering. Virksomheder der ønsker at deltage kan booke en gratis energiscreening på projektets hjemmeside. Efter screeningen kan virksomheder med optimeringspotentiale ansøge om tilskud til konkret rådgivning indenfor energi- og ressourceoptimering. 

Der er løbende ansøgningsfrist til projektet. Du kan læse mere og ansøge CLEAN Green Plan her.

CØ SMV

D. 22. maj 2020 er sidste chance for at ansøge om at blive en del af det landsdækkende projekt CØ SMV. Projektet har fokus på effektiv energi- og ressourceudnyttelse og på udvikling af cirkulære forretningsspor for de deltagende virksomheder. Der gives tilskud på op til 100.000 kr. som kan bruges på rådgivning fra en af de tilknyttede konsulenter.

På CØ SMV’s hjemmeside kan du læse mere om tidligere deltagere og om ansøgningsforløbet.

GREEN – Grønt Energieffektivt Nordjylland

I Nordjylland har SMV’er mulighed for at få en energiscreening, som kortlægger potentialet for optimering. Efter screeningen kan de virksomheder som har potentiale for energioptimering ansøge om 50% i tilskud til ekstern konsulentbistand. Man kan løbende kontakte projektudbyder House of Energy og anmode om en nergiscreening. 

Læs mere om GREEN-projektet og om hvordan I ansøger. Ny rapport fra klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

Bæredygtighed, Cirkulær økonomi, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 01/02/2020 15:56

Nyhedsbrev marts 2020

Regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi udgav i midten af marts deres rapport med konkrete forslag til, hvordan sektorerne kan bidrage til at nå målet om, at reducere Danmarks CO2-udledning med 70% i 2030.

Klimapartnerskabets vision er, at ”Danmark i 2030 er verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Herudover er visionen, at genanvende 90 % af alt affald i 2030 og skabe en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.”

I rapporten præsenteres der 14 indsatsområder, fordelt på hhv. affaldssektoren, vandsektoren og cirkulær økonomi, som kan bidrage til at nå den samlede vision. Rapporten er udarbejdet på baggrund af flere hundrede forslag fra virksomheder og organisationer, beregninger, internationale best-practice og litteratur og samarbejder med de andre partnerskaber. De 14 indsatsområder er:

Cirkulær økonomi

  1. Længere produktlevetider og øget genbrug
  2. Øget brug af genanvendte materialer
  3. Cirkulære forretningsmodeller
  4. Skift til nye materialer
  5. Mindsket spild

Affald

   6. Udbedring af afgasning fra deponier

   7. CO2ækv-reduktion fra biogasanlæg

   8. Udfasning af kompostering

   9. Øget og bedre genanvendelse af affald

Vand

   10. Direkte drivhusgasemissioner fra vandsektoren

   11. Øget energieffektivitet i vandsektoren

   12. Lokal afledning af regnvand og uvedkommende vand

   13. Eksport af vandteknologi

   14. Vandsektorens bidrag til øvrige emissionsreduktioner

Indsatsområderne suppleres af 93 konkrete tiltag som skal hjælpe med at opfylde visionen. For at hjælpe disse tiltag på vej og skabe skala på tværs af de tre sektorer, er der, ifølge partnerskabet, behov for tre politiske tiltag. For det første en ny rollefordeling i affaldssektoren, hvor producentansvar er omdrejningspunktet. For det andet er der behov for et effektivt marked for genanvendte materialer og for det tredje en centralisering af den danske vandsektor, så der skabes en samlende vækstmotor på området.

Du kan læse hele rapporten her.