Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Ny rapport fra klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi

Bæredygtighed, Cirkulær økonomi, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 01/02/2020 15:56

Nyhedsbrev marts 2020

Regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi udgav i midten af marts deres rapport med konkrete forslag til, hvordan sektorerne kan bidrage til at nå målet om, at reducere Danmarks CO2-udledning med 70% i 2030.

Klimapartnerskabets vision er, at ”Danmark i 2030 er verdens førende cirkulære økonomi, der viser vejen til klimaneutralitet i 2050. Herudover er visionen, at genanvende 90 % af alt affald i 2030 og skabe en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030.”

I rapporten præsenteres der 14 indsatsområder, fordelt på hhv. affaldssektoren, vandsektoren og cirkulær økonomi, som kan bidrage til at nå den samlede vision. Rapporten er udarbejdet på baggrund af flere hundrede forslag fra virksomheder og organisationer, beregninger, internationale best-practice og litteratur og samarbejder med de andre partnerskaber. De 14 indsatsområder er:

Cirkulær økonomi

  1. Længere produktlevetider og øget genbrug
  2. Øget brug af genanvendte materialer
  3. Cirkulære forretningsmodeller
  4. Skift til nye materialer
  5. Mindsket spild

Affald

   6. Udbedring af afgasning fra deponier

   7. CO2ækv-reduktion fra biogasanlæg

   8. Udfasning af kompostering

   9. Øget og bedre genanvendelse af affald

Vand

   10. Direkte drivhusgasemissioner fra vandsektoren

   11. Øget energieffektivitet i vandsektoren

   12. Lokal afledning af regnvand og uvedkommende vand

   13. Eksport af vandteknologi

   14. Vandsektorens bidrag til øvrige emissionsreduktioner

Indsatsområderne suppleres af 93 konkrete tiltag som skal hjælpe med at opfylde visionen. For at hjælpe disse tiltag på vej og skabe skala på tværs af de tre sektorer, er der, ifølge partnerskabet, behov for tre politiske tiltag. For det første en ny rollefordeling i affaldssektoren, hvor producentansvar er omdrejningspunktet. For det andet er der behov for et effektivt marked for genanvendte materialer og for det tredje en centralisering af den danske vandsektor, så der skabes en samlende vækstmotor på området.

Du kan læse hele rapporten her.Elektrificering er vejen frem for den tunge transport

Designtænkning, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 01/02/2020 15:42

Nyhedsbrev februar 2020

Den samlede transportbranche er en af de helt store syndere når det gælder CO2-udledning. I en ny rapport undersøger CONCITO mulighederne for grøn omstilling af den tunge transport. Ud af fire mulige spor udgør elektrificering den mest lovende og holdbare løsning, konkluderer rapporten.

I december 2019 kørte de første eldrevne lastbiler ud på de danske veje. Et samarbejde mellem Citylogistik og Aarstiderne banede vejen for introduktionen af to fuldt elektriske lastbiler, som fremover skal levere måltidskasser og andre varer til de danske forbrugere i København og Aarhus. Men den generelle omstilling af den tungere danske transport fra fossil til grøn går langsomt. I en ny rapport undersøger CONCITO hvilke muligheder branchen bør satse på, i den omstilling der ligger forude.

Ifølge rapporten ”Dekarbonisering af vejgodstransport” er det helt afgørende at fokusere på den tungeste del af den danske transportsektor, hvis man skal lykkes med omstillingen til et CO2-neutralt erhverv. De tungere lastbiler og sættevognstrækkere udgør nemlig 60% af den danske lastbilvognpark, men står for 85% af CO2-udledningen. Ifølge rapporten er Danmark bagud i forhold til andre lande i Europa, når det gælder grøn omstilling af transportsektoren. Det skyldes en mangel på politisk opmærksomhed og effektive indsatser på området.

Rapporten analyserer fire hovedspor, som kan bidrage til at nedbringe COudledningen fra den tunge transport:

1) Elektrificering – herunder batterier, køreledninger og brændselsceller

2) Flydende brændstoffer – herunder biobrændstoffer og electrofuels

3) Gasformige brændstoffer – herunder særligt biogas

4) Effektivisering gennem bedre kapacitetsudnyttelse

Ud af disse fire spor udgør elektrificering det mest lovende. Selvom denne omstilling kræver et stort teknologiskifte, vil elektrificering kunne bidrage til ”nær fuld dekarbonisering”, eftersom elnettet forventes at være CO2-neutralt indenfor en kortere årrække.

Andre fordele ved elektrificering vil være effektiv udnyttelse af energien, markant reduceret lokal miljøbelastning, høj forsyningssikkerhed, lave driftsomkostninger og – ifølge flere nye studier – også bedre totaløkonomi, sammenlignet med fortsat diesel, måske allerede inden for fem år,”

konkluderer rapporten. 

Det vil kræve et stort stykke arbejde at nå i mål med en omlægning af den tunge transport. Udover teknologiskiftet udgør den høje pris på elbiler og de begrænsede opladningsmuligheder to væsentlige barrierer.

Der findes allerede nu elektriske varevogne og mindre lastbiler, som kan erstatte lokal og regional kørsel. I både Sverige og Tyskland eksperimenteres der lige nu med køreledninger langs udvalgte veje, hvor lastbiler kan lade op mens de kører gennem såkaldte Electric Road Systems. Dette kan vise sig at være løsningen på et af de største problemer, når det kommer til de helt tunge elektriske køretøjer, nemlig deres begrænsede rækkevidde. De fleste elektriske varevogne har en rækkevidde på 140-180 kilometer, mens de to lastbiler, der i december rullede ud på de danske veje, kan køre op til 100 kilometer ad gangen. Derfor egner de elektriske køretøjer sig bedst til kørsel i byerne.

Alt i alt vurderes omlægningen til en CO2-neutralt transportsektor at kræve store investeringer i både ny teknologi, anlægning af elveje og udskiftning af køretøjer.

Du kan læse en sammenfatning af rapporten her og den fulde rapport herDen finansielle sektor rykker på den grønne dagsorden

Bæredygtighed, Designtænkning, Det store perspektiv Posted on 01/02/2020 15:31

Både i det store udland og herhjemme i Danmark begynder den finansielle sektor for alvor at sætte grøn omstilling og bæredygtighed højt. Mens amerikanske Blackrock lover bæredygtige investeringer, har Danske Bank lanceret syv mål for samfundsansvar og bæredygtighed, der indebærer investeringer for 100 mia. kr.

I januar kunne Larry Fink, topchefen for verdens største kapitalforvalter, Blackrock, løfte sløret for et markant skifte i virksomhedens investeringsstrategi. Fremover vil miljømæssig bæredygtighed spille en afgørende rolle i valget af investeringer. Skiftet kommer som svar på erkendelsen af, at klimaforandringerne fremover har afgørende betydning for virksomheders udvikling, og som svar på den tætte sammenhæng mellem klimarisici og investeringsrisici.

Også i Tyskland kan virksomheder se frem til et langt større fokus på bæredygtighed, når de skal søge kapital udefra. Den tyske venturebranche har nemlig indgået en aftale om at indskrive klimamål i aktionæraftaler fremover. Dette skal gøres i form af såkaldte klimaklausuler, hvor en bred vifte af grønne tiltag og bæredygtighedsmål indskrives i aktionæraftalen. Over halvdelen af den samlede kapital i den tyske venturebranche er repræsenteret i aftalen, som Leaders for Climate Action står bag.

I Danmark har både pensionsselskaber og pengeinstitutter meldt ud med grønne initiativer. Danske Bank lancerede i februar 2020 syv mål for bæredygtighed og samfundsansvar. Med ét af målene forpligter banken sig, på samlede investeringer for 100 mia. kr. inden 2023, til bæredygtige formål. Samtidig forpligter de sig til at nedbringe deres egen CO2-udledning med 75% i forhold til 2010. Danske Bank vil også fremover have et stort fokus på bæredygtighed, der blandt andet vil resultere i flere bæredygtige produkter til bankens kunder.
I efteråret 2019 meldte den danske pensionssektor sig ligeledes på banen med ambitioner om grønne investeringer. Med et mål om at øremærke 350 mia. kr. til investeringer der fremmer den grønne omstilling, inden 2030, vil pensionskasserne fremover være med til at sikre den omstilling som det danske samfund står overfor.

Mens den grønne omstilling er øverst på den politiske dagsorden herhjemme, og verden tager hul på det sidste årti i arbejdet med at realisere FN’s 17 verdensmål, er den finansielle sektor således for alvor ved at rykke på den grønne dagsorden.