Blog Image

Refleksioner om bæredygtighed - en blog

Om bloggen

I denne blog deler Green Moves små og store refleksioner og nyheder både fra den store verden og fra vores egen verden - med hovedfokus på cirkulær økonomi i alle dets aspekter i teori og praksis.

Få støtte til miljøteknologi og cirkulære forretningsmodeller

Bæredygtighed, Cirkulær økonomi, Det store perspektiv Posted on 01/03/2020 16:04

Nyhedsbrev marts 2020

I øjeblikket er der flere forskellige muligheder for at søge om tilskud til at udvikle jeres virksomhed i en mere bæredygtig retning. Læs om projekterne og hvornår der er ansøgningsfrister her. 

Grøn Cirkulær Omstilling

Grøn Cirkulær Omstilling er et landsdækkende projekt, hvor SMV’er kan få hjælp til at udvikle en cirkulær forretningsmodel. Projektet giver op til 90.000 kr. i tilskud. Den cirkulære forretningsmodel kan omfatte udvikling af nye produkter og resultere i CObesparelser og gøre virksomheden klar til fremtidens marked. 

Der er løbende ansøgningsfrist, læs mere om GCO projektet her. 

MUDP

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram giver mellem 0,5 og 5 mio. kr. i støtte til udvikling af nye teknologier, processer og tjenesteydelser indenfor miljøteknologi. Støtten gives blandt andet inden for områderne ren luft, cirkulær økonomi, vand og klimatilpasning, som der er særligt fokus på i næste ansøgningsrunde.

MUDP har i 2020 fokus på FN’s Verdensmål og vil støtte projekter, der arbejder for at opnå disse.

Næste ansøgningsfrist er d. 30. april. Læs mere om MUDP og hvordan du ansøger.

CLEAN Green Plan

Gennem projektet CLEAN Green Plan kan SMV’er i hele Danmark modtage støtte til energi- og ressourceoptimering. Virksomheder der ønsker at deltage kan booke en gratis energiscreening på projektets hjemmeside. Efter screeningen kan virksomheder med optimeringspotentiale ansøge om tilskud til konkret rådgivning indenfor energi- og ressourceoptimering. 

Der er løbende ansøgningsfrist til projektet. Du kan læse mere og ansøge CLEAN Green Plan her.

CØ SMV

D. 22. maj 2020 er sidste chance for at ansøge om at blive en del af det landsdækkende projekt CØ SMV. Projektet har fokus på effektiv energi- og ressourceudnyttelse og på udvikling af cirkulære forretningsspor for de deltagende virksomheder. Der gives tilskud på op til 100.000 kr. som kan bruges på rådgivning fra en af de tilknyttede konsulenter.

På CØ SMV’s hjemmeside kan du læse mere om tidligere deltagere og om ansøgningsforløbet.

GREEN – Grønt Energieffektivt Nordjylland

I Nordjylland har SMV’er mulighed for at få en energiscreening, som kortlægger potentialet for optimering. Efter screeningen kan de virksomheder som har potentiale for energioptimering ansøge om 50% i tilskud til ekstern konsulentbistand. Man kan løbende kontakte projektudbyder House of Energy og anmode om en nergiscreening. 

Læs mere om GREEN-projektet og om hvordan I ansøger. Elektrificering er vejen frem for den tunge transport

Designtænkning, Det store perspektiv, Ressourceoptimering Posted on 01/02/2020 15:42

Nyhedsbrev februar 2020

Den samlede transportbranche er en af de helt store syndere når det gælder CO2-udledning. I en ny rapport undersøger CONCITO mulighederne for grøn omstilling af den tunge transport. Ud af fire mulige spor udgør elektrificering den mest lovende og holdbare løsning, konkluderer rapporten.

I december 2019 kørte de første eldrevne lastbiler ud på de danske veje. Et samarbejde mellem Citylogistik og Aarstiderne banede vejen for introduktionen af to fuldt elektriske lastbiler, som fremover skal levere måltidskasser og andre varer til de danske forbrugere i København og Aarhus. Men den generelle omstilling af den tungere danske transport fra fossil til grøn går langsomt. I en ny rapport undersøger CONCITO hvilke muligheder branchen bør satse på, i den omstilling der ligger forude.

Ifølge rapporten ”Dekarbonisering af vejgodstransport” er det helt afgørende at fokusere på den tungeste del af den danske transportsektor, hvis man skal lykkes med omstillingen til et CO2-neutralt erhverv. De tungere lastbiler og sættevognstrækkere udgør nemlig 60% af den danske lastbilvognpark, men står for 85% af CO2-udledningen. Ifølge rapporten er Danmark bagud i forhold til andre lande i Europa, når det gælder grøn omstilling af transportsektoren. Det skyldes en mangel på politisk opmærksomhed og effektive indsatser på området.

Rapporten analyserer fire hovedspor, som kan bidrage til at nedbringe COudledningen fra den tunge transport:

1) Elektrificering – herunder batterier, køreledninger og brændselsceller

2) Flydende brændstoffer – herunder biobrændstoffer og electrofuels

3) Gasformige brændstoffer – herunder særligt biogas

4) Effektivisering gennem bedre kapacitetsudnyttelse

Ud af disse fire spor udgør elektrificering det mest lovende. Selvom denne omstilling kræver et stort teknologiskifte, vil elektrificering kunne bidrage til ”nær fuld dekarbonisering”, eftersom elnettet forventes at være CO2-neutralt indenfor en kortere årrække.

Andre fordele ved elektrificering vil være effektiv udnyttelse af energien, markant reduceret lokal miljøbelastning, høj forsyningssikkerhed, lave driftsomkostninger og – ifølge flere nye studier – også bedre totaløkonomi, sammenlignet med fortsat diesel, måske allerede inden for fem år,”

konkluderer rapporten. 

Det vil kræve et stort stykke arbejde at nå i mål med en omlægning af den tunge transport. Udover teknologiskiftet udgør den høje pris på elbiler og de begrænsede opladningsmuligheder to væsentlige barrierer.

Der findes allerede nu elektriske varevogne og mindre lastbiler, som kan erstatte lokal og regional kørsel. I både Sverige og Tyskland eksperimenteres der lige nu med køreledninger langs udvalgte veje, hvor lastbiler kan lade op mens de kører gennem såkaldte Electric Road Systems. Dette kan vise sig at være løsningen på et af de største problemer, når det kommer til de helt tunge elektriske køretøjer, nemlig deres begrænsede rækkevidde. De fleste elektriske varevogne har en rækkevidde på 140-180 kilometer, mens de to lastbiler, der i december rullede ud på de danske veje, kan køre op til 100 kilometer ad gangen. Derfor egner de elektriske køretøjer sig bedst til kørsel i byerne.

Alt i alt vurderes omlægningen til en CO2-neutralt transportsektor at kræve store investeringer i både ny teknologi, anlægning af elveje og udskiftning af køretøjer.

Du kan læse en sammenfatning af rapporten her og den fulde rapport her